Výrobci / značky
Novinky a akce e-mailem
Chcete od nás dostávat novinky přímo na svůj e-mail?
Novinky
Záhadná umrtí po kouření elektronických cigaret objasněna. Může za ně zřejmě acetát vitamínu E, zjistili v USA.

Záhadná umrtí po kouření elektronických cigaret objasněna.Může za ně zřejmě acetát vitamínu E, zjistili v USA.   Za onemocněními plic či dokonceúmrtími spojovanými s elektronickýmicigaretami stojí s nejvyšší pravděpodobnostíacetáty vitamínu E. Vyplývá...

více

Hand & Be - Gelová alkoholová dezinfekce 50ml (70% alkoholu)

Úvod Antibakteriální přípravkyHand & Be - Gelová alkoholová dezinfekce 50ml (70% alkoholu)

Hand & Be - Gelová alkoholová dezinfekce 50ml (70% alkoholu)

Vážení zákazníci, kvůli začínající výrobě tohoto produktu je možné si objednat tento produkt v maximální výši 30ks. Děkujeme za pochopení... 
Upozornění: Nejedná se o náplň do elektronických cigaret, ale dezinfekční prostředek na ruce!!!! Účinný antibakteriální gel Hand Sanitizer je určený pro zaručenou dezinfekci rukou bez mytí vodou. Baktericidní gel zabíjí 99,9% všech bakterií, virů a mikrobů. Kompaktní balení je vhodné pro každodenní nošení antibakteriálního gelu při sobě.

Výrobce: Hand Sanitizer
Kód: ANTIGEL-50ML
 
Dostupnost: Skladem v e-shopu
Koupí tohoto produktu získáte 99 bodů.
99,- Kč
Do košíku

Hand & Be - Gelová alkoholová dezinfekce 50ml (70% alkoholu)

Hand & Be
Gelový alkoholový prostředek určený k dezinfekci rukou a pokožky. Slouží k ničení a zneškodňování
bakterií, virů. K regulačního účinku mikroorganismů se použije vysokoprocentní směs alkoholů, která
zabrání nega????vnímu působení bakterií a virů. Je příjemný na pokožku, kterou nevysušuje.
PŘED POUŽITÍM SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE ETIKETU
Návod k použi???? a dávkování:
Hand & Be se vtírá do suchých rukou. Důkladně osušte ruce před použitím, aby nedošlo k zředění.
Pro hygienickou dezinfekci rukou v????rejte 3 ml přípravku na suché ruce a nechte pokožku dobře
navlhčenou asi 30-60 sekund do zaschnu????.
Účinné látky v 100 g přípravku : propan-2-ol (CAS 63-67-0) 75 g, chlórhexidindiglukonát (CAS 18472-
51-0) 0,1 g
Nebezpečí
Obsahuje: propan-2-ol
První pomoc:
Při zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím);
pokud má pos????žený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut.
Při nadýchání: Okamžitě přerušte expozici, dopravte pos????ženého na čerstvý vzduch. Zajistěte
pos????ženého pro???? prochladnu????.
Při poži????: NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Vypláchněte ústní du????nu vodou a dejte vypít 2-5 dl vody.
V případě ob????ží, zajistěte lékařské ošetření.
Doba použitelnos????:
Číslo šarže:
Nakládání s odpady:
Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k
odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této
činnos????. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními
odpady.
Výrobce: Imperia Bios' s.r.o., Pod lomem 272, 25264 Velké Přílepy, Česká republika
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit
ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101:Je-li nutnálékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo š????tek výrobku.P102: Uchovávejte mimo
dosah dě????. P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P405 Skladujte uzamčené. P501Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání
s odpady nebo vrácením dodavateli. EUH 208 Obsahuje limonen,p-mentha-1,4(8)-dien.

Zavřít

K produktu nebyly přidány žádné komentáře vložit nový komentář

Copyright 2017 - 2020 © jakuma.cz